புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்கள் சற்று முன்னர் பதவிப்பிரமாணம்

Report Print Jeslin Jeslin in அரசியல்

இடைக்கால அரசாங்கத்தின் இராஜாங்க மற்றும் பிரதியமைச்சர்கள் சத்தியபிரமாணம் செய்து கொள்ளும் நிகழ்வு தற்போது இடம்பெற்று வருகின்றது.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவின் தலைமையில் குறித்த நிகழ்வு தற்போது இடம்பெற்று வருகின்றது.

இதனையடுத்து, புதிய அமைச்சுக்களது செயலாளர்களுக்கான நியமன கடிதங்கள் வழங்கப்படவுள்ளதாக ஜனாதிபதி தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதனடிப்படையில்,

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

பாதுகாப்பு இரஜாங்க அமைச்சராக சமல் ராஜபக்ச

நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சராக வாசுதேவ நாணயக்கார

நகர அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக காமினி லொக்குகே

நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக மகிந்த யாப்பா அபேவர்தன

காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக எஸ்.பி.திஸாநாயக்க

பொருளாதார அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் ஜோன் செனவிரத்ன

அரச நிர்வாகம் மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர் மகிந்த சமரசிங்க

புகையிரத போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர் சி.பி ரத்னாயக்க

ஊடகத் துறை இராஜாங்க அமைச்சர் லக்ஸ்மன் யாப்பா அபேவர்தன

சிறு மற்றும் நடுத்தர விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர் சுசந்த புஞ்சி நிலமே

உள்நாட்டு வர்த்தக நுகர்வோர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர் அனுர பிரியதர்சன யாப்பா

சர்வதேச ஒத்துழைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த

சுதேச மருத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர் பியங்கர ஜயரத்ன

கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய

மின் சக்தி இராஜாங்க அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே

இளைஞர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர் துமிந்த திஸாநாயக்க

மின்வலு இராஜாங்க அமைச்சர் ரோஹித அபேகுணவர்தன

கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் தயாசிறி ஜயசேகர

அரச முகாமைத்துவ மற்றும் கணக்கியல் இராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த அழகியவண்ண

முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல

சுற்றுலா மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சர் அருந்திக பெர்ணான்டோ

தொழிநுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் திலங்க சுமதிபால

மனித உரிமைகள் மற்றும் சட்ட சீர்திருத்தங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர் மொஹான் த சில்வா

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் விஜித பேருகொட

மகாவலி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் ரொஷான் ரணசிங்க

ஏற்றுமதி விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர் ஜானக வகும்பர

விவசாயத்துறை இராஜாங்க அமைச்சர் விதுர விக்ரமநாயக்க

வங்கி அபிவிருத்தி மற்றும் கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் இராஜாங்க அமைச்சர் செஹான் சேமசிங்க

துறைமுக அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் கனக ஹேரத்

போக்குவரத்து சேவை முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர் திலும் அமுனுகம

வீதி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் லொகான் ரத்வத்தே

வன ஜீவராசிகள் இராஜாங்க அமைச்சர் விமல வீர திஸாநாயக்க

சுற்றாடல்துறை இராஜாங்க அமைச்சர் ஜயந்த சமரவீர

கடற்தொழில் மற்றும் நன்னீர் மீன்பிடி இராஜாங்க அமைச்சர் சனத் நிஷாந்த பெரேரா

சமூக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் தாரக பாலசூரிய

பிரதி அமைச்சர்கள்

சமூக வலுவூட்டன் பெருந்தோட்ட அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர் நிமல் லன்சா

மீன்பிடி மற்றும் நீரியல்வள பிரதி அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகர

பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி பிரதி அமைச்சர் இந்திக அனுருத்த