புதிய அமைச்சுக்களுக்கான செயலாளர்களது முழுமையான விபரம்! வெளிநாட்டலுவல்களுக்கு முன்னாள் கடற்படை அதிகாரி

Report Print Dias Dias in இலங்கை

சிறிலங்கா பொதுஜன பெரமுன அரசின் அமைச்சரவை நேற்று நியமிக்கப்பட்ட நிலையில் 25 அமைச்சுகளுக்கான செயலாளர்களுக்கு ஜனாதிபதி இன்று நியமனம் வழங்கிவைத்தார்.

அவர்களில் ஏற்கனே பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கமத்தொழில் அமைச்சுகளுக்கு இராணுவ அதிகாரிகள் செயலாளர்களாக பதவி வகித்த நிலையில் அவர்களுக்கு மீளவும் நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் முன்னாள் கடற்படை அதிகாரி அத்மிரால் (ஓய்வுபெற்ற) ஜயநாத் கொழம்பகே வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சுக்கு செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அத்துடன், அமைச்சுகளின் செயலாளர்களில் சிறுபான்மையைச் சேர்ந்த நிர்வாக அதிகாரிகள் எவரும் இடம்பெறவில்லை.

மேலும் கோரோனா கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கையை சிறப்பாக முன்னெடுத்த சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் மருத்துவர் அனில் ஜாசிங்க சுற்றாடல் அமைச்சின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

புதிய அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சுக்கள் 25க்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள செயலாளர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்சவால் இன்று பிற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் வைத்து வழங்கப்பட்டது.

அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு.

 1. டப்ளியு.எம்.டீ.ஜே.பெர்ணான்டோ – அமைச்சரவைச் செயலாளர்
 2. ஆர்.டப்ளியு.ஆர்.பேமசிரி – நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு
 3. எஸ்.ஆர். ஆடிகல – நிதி அமைச்சு
 4. ஜே.ஜே.ரத்னசிறி – அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு
 5. ஜகத் பீ. விஜேவீர – வெகுசன ஊடக அமைச்சு
 6. ரவீந்திர ஹேவாவிதாரன – பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சு
 7. டீ.எம். அனுர திசாநாயக்க – நீர்ப்பாசன அமைச்சு
 8. டப்ளியு..ஏ சூலாநந்த பெரேரா – கைத்தொழில் அமைச்சு
 9. திருமதி. வஸந்தா பெரேரா – மின்சக்தி அமைச்சு
 10. எஸ்.ஹெட்டியாரச்சி – சுற்றுலா அமைச்சு
 11. ஆர்.ஏ.ஏ.கே. ரணவக – காணி அமைச்சு
 12. எம்.பீ.டீ.யு.கே. மாபா பதிரன – தொழில் அமைச்சு
 13. திருமதி. ஆர்.எம்.ஐ. ரத்னாயக்க – கடற்றொழில் அமைச்சு
 14. மேஜர் ஜெனரால் (ஓய்வுபெற்ற) கமல் குணரத்ன – பாதுகாப்பு அமைச்சு
 15. எம்.கே.பீ. ஹரிஷ்சந்திர – வனஜீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அமைச்சு
 16. என்.பீ.மொன்டி ரணதுங்க – போக்குவரத்து அமைச்சு
 17. கலாநிதி பிரியத் பந்து விக்ரம – நீர்வழங்கல் அமைச்சு
 18. திருமதி. ஜே.எம்.பீ. ஜயவர்தன- வர்த்தக அமைச்சு
 19. மேஜர் ஜெனரல் சஞ்ஜீவ முனசிங்ஹ – சுகாதார அமைச்சு
 20. மேஜர் ஜனரால் (ஓய்வுபெற்ற) ஏ.கே சுமேத பெரேரா – கமத்தொழில் அமைச்சு
 21. அனுராத விஜேகோன் – இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சு
 22. திருமதி. கே.டீ.ஆர் ஒல்கா – வலுசக்தி அமைச்சு
 23. அத்மிரால் (ஓய்வுபெற்ற) ஜயநாத் கொழம்பகே – வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
 24. மருத்துவர் அனில் ஜாசிங்க – சுற்றாடல் அமைச்சு
 25. பேராசிரியர் கபில பெரேரா – கல்வி அமைச்சு
 26. சிறிநிமல் பெரேரா – நகர அபிவிருத்தி, வீடமைப்பு அமைச்சு